ANVENDELSESOMRÅDE
Pro-Sec A/S leverer sikrings- og overvågningsprodukter til erhvervsdrivende indenfor hele den danske sikkerhedsbranche.

For enhver aftale mellem køber og Pro-Sec A/S gælder de til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser. Fravigelse kan kun ske ved forudgående skriftlig aftale med Pro-Sec A/S.

Pro-Sec A/S har ret til løbende at opdatere sine handels- og leveringsbetingelser. Pro-Sec A/S vil i så fald orientere køber om de opdaterede handels- og leveringsbetingelser, idet disse herefter vil være gældende for fremtidige bestillinger og leverancer til køber.

Pro-Sec A/S er berettiget til at overdrage aftalen til tredjemand.

 

PRISER OG BETINGELSER
Priser er baseret på gældende dagspriser, kurser, told-, afgifts¬ og transportsatser. Enhver ændring af disse berettiger til regulering af priserne efter de på leveringstidspunktet gældende forhold.

Alle priser er ekskl. moms og forsendelsesomkostninger.

Indenlandske vareleverancer over kr.1.000,- leveres fragtfrit.

Mindre vareleverancer på kr. 1.000,- eller under pålægges et nærmere fastsat ekspeditions¬gebyr, der på forespørgsel kan oplyses.

Herudover er forsendelse samt opstilling og indkøring af det leverede ikke inkluderet i prisen.

Al forsendelse og overbringelse af varer foretages på købers risiko, når det ikke sker ved Pro-Sec A/S egen transportør, p.t. Postnord.

Vi tager forbehold for trykfejl og forbeholder os retten til omgående ændringer.

 

BETALING
Såfremt intet andet er aftalt, er betalingsbetingelserne netto kon¬tant ved varens modtagelse.

Separate afgifter og/eller ekstrapriser betales af køberen.

Køb på kredit skal aftales skriftligt med Pro-Sec A/S.

Aftales der køb på kredit, skal betalingen falde senest 30 dage fra fakturadato, medmindre andet forudgående skriftligt er aftalt med Pro-Sec A/S. Ved forsinket betaling beregnes morarente i overensstemmelse med Rentelovens almindelige regler pr. påbegyndt måned fra fakturadatoen at regne.
Enhver manglende overholdelse af Pro-Sec A/S’s betalingsvilkår udgør væsentlig misligholdelse, der berettiger Pro-Sec A/S til at indstille levering med øjeblikkelig virkning samt til at kræve ethvert tilgodehavende betalt straks – forfaldent og uforfaldent.

Rykkergebyr opkræves i henhold til Renteloven.


EJENDOMSFORBEHOLD
Ved salg på kredit tages fuldt ejendomsforbehold i henhold til Kreditaftaleloven (lov nr.398 af 13.06.1990) med senere ændringer, indtil samtlige ydelser, herunder også eventuelle renter og gebyrer er betalt.

 

LEVERING
Køber er ved for sen levering kun berettiget til at hæve hande¬len på skaffe/specielle varer, hvis forsinkelsen andrager mere end 4 uger udover det fast¬satte leveringstidspunkt.
Det er desuden en betingelse, at købe¬r reklamerer omgående skriftligt, når leveringstidspunktet er overskre¬det.
Det er en betingelse for at kræve erstatning, at Pro-Sec A/S allerede på tidspunktet for ordrebekræftelse har kendskab til, at leveringstiden ikke vil kunne overholdes.
Pro-Sec A/S påtager sig intet ansvar for hverken direkte eller indirekte tab for¬årsaget af en for sen levering.

 

RETURNERING (RMA/Garanti/Reparation)
Varer tages udelukkende retur efter aftale og ved opfyldelse af følgende betingelser kun i original og fejlfri emballage, medmindre andet er skriftligt aftalt med Pro-Sec A/S:


   - Varer tages kun retur i original og fejlfri emballage uden notater.

   - Varen skal være ny og ubrugt.
   - Varen må ikke være ældre end ét år fra købsdato
   - Varen må ikke være udgået.
   - Der skiftes altid batterier i trådløse enheder. Denne udgift vil blive faktureret til køber.


Der beregnes et returbeløb på 10 % af varens salgspris til dækning af håndtering og forsendelse. Denne udgift faktureres til køber.

Konstateres det, at varen ikke opfylder ovenstående betingelser, tages varen ikke retur og eventuelt tidligere accept bortfalder.
Ved bortfald af accept kan varen afhentes af køber eller sendes til køber for dennes regning.

Accepterer Pro-Sec A/S alligevel returnering af fejlkøbte varer, og konstateres det, at varen ikke er ny / eller ikke er i fejlfri emballage, beregnes et returbeløb på 20 % af salgsprisen. Dette skal dække fornyet test, klargøring, lagerbehandling, emballage og administration.

Konstateres det, at varen har været opsat / testet, beregnes der herudover teknikertimer á 750 kr. pr. time for kontrol og reset af produktet.

Tilbudsvarer og skaffevarer hjemtaget på kundeønske modtages ikke retur.

 

REKLAMATIONSFRIST
Viser der sig - inden for et år fra leveringstidspunktet - mangler, der skyldes fejl ved forarbejdningen eller materialerne, ombytter eller reparerer Pro-Sec A/S efter eget valg den mangelfulde del uden udgift for køber, såfremt den for købers regning indsendes til Pro-Sec A/S. Ved reparation uden for sidstnævnte betaler køber de dermed forbundne ekstraudgifter, plus et kontrolgebyr på kr. 350,00 ekskl. moms samt forsendelses omkostninger.

Det er en betingelse, at køber reklamerer straks, når han har opdaget eller burde have opdaget manglen. Det påhviler køber omgående ved varens modtagelse at foretage en undersøgelse af denne til konstatering af mulige mangler.

Det er en betingelse for at returnere en defekt vare til reparation, af følgende er opfyldt:

   - Produktet skal være indenfor reklamationsperioden
   - Varen skal RMA registreres via vores webside, ellers accepteres den ikke
   - Produktet skal indsendes med korrekt RMA nummer påført
   - Fejlen skal være beskrevet fyldestgørende
   - Købsdato/installationsdato skal være påført
   - Løse print skal sendes forsvarligt pakket samt i antistatiske poser

Udenfor ovenstående anses produktet for at være uden for garanti og behandles som en standard reparation med de dermed forbundne ekstraudgifter (se ovenfor).

 

AB 92
Pro-Sec A/S har tiltrådt Byggevareleveranceklausul AB 92, der således er gældende mellem Pro-Sec A/S og køber.

 

MANGLER OG REKLAMATION
Det påhviler køberen at reklamere straks ved modtagelsen af fak¬turaer og lignende dokumenter, såfremt han vil påberåbe sig fejl, unøjagtigheder eller lignende.

Fristen for reklamation er 8 dage fra modtagelsen af varer eller faktura.

Vil køber påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er eller burde være opdaget give Pro-Sec A/S meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består.

Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Pro-Sec A/S forbeholder sig ret til selv at vælge, om der skal ske afhjælpning, om levering eller ophævelse af købet.

Køber er på Pro-Sec A/S’ anmodning forpligtet til at refundere det leverede til Pro-Sec A/S i samme stand som det er modtaget.

Forandring af eller indgreb i det leverede uden Pro-Sec A/S’ samtykke fratager Pro-Sec A/S for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

 

ANSVARSBEGRÆSNING
Pro Sec A/S eventuelle erstatningsansvar overfor køber er uanset årsag og kravets art begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

Pro-Sec A/S påtager sig intet ansvar for omkostninger eller tab, der er forårsaget af en leveret vare.

Pro-Sec A/S er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for køber for direkte eller indirekte økonomiske tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, tabt besparelser, følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette.

Pro-Sec A/S er uden ansvar for fejl begået af andre rådgivere eller underleverandører.


ABONNEMENTBETINELSER (Vigtig information):
Abonnementsbetingelserne for alle WebWayOne sender, er således, at serviceabonnementet opkræves når servicens opstartes med 12 måneders forudbetaling af det pågældende serviceabonnement, hvorefter at serviceabonnement automatisk forlænges med nye 12 måneders periode. Serviceabonnementet er bindende for de første 12 måneder, hvorefter serviceabonnementet kan opsiges med 3 måneders varsel til en første.

CLOUDSERVICESFORBEHOLD
Pro Sec A/S kan ikke gøres ansvarlige, uanset årsag vedrørende delvis eller helt manglende funktionalitet på cloudservices så som MyJablotron, MyCompany, JaPartner samt RISCOCloud. Disse services stilles endvidere kun til rådighed for Pro-Sec’s kunder, såfremt at varerne er betalt.

 

FORCE MAJEURE
Pro-Sec A/S er ikke erstatningsansvarlig over for køber, for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig karakter og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for sælgers kontrol.

 

FORTROLIGHED
Forretningsinformationer udvekslet mellem køber og Pro-Sec A/S skal behandles fortroligt. Videregives informationer eller overdrages de på anden måde, er Pro-Sec A/S berettiget til straks at ophæve samarbejdet samt kræve eventuelle udestående fordringer betalt straks.

 

TVISTER
Tvister mellem køber og Pro-Sec A/S skal løses i forhold til dansk ret.

Uoverensstemmelser mellem parterne skal forsøges løst gennem forhandling. Såfremt forlig ikke kan opnås, skal tvisten afgøres ved Retten i Roskilde som aftalt værneting.